Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor natuurgeneeskunde en orthomoleculaire therapie “Claudia Vosse”, vertegenwoordigd door Mw. Claudia Vosse, hierna te noemen orthomoleculair natuurgeneeskundige of therapeut, gevestigd te Castricum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37060983.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De natuurgeneeskundige/orthomoleculaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

De therapeut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door de therapeut zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Art. 1. Definities.

1. De orthomoleculair natuurgeneeskundige of therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Mw. Claudia Vosse.

2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen de therapeut en een cliënt.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de therapeut, voor de uitvoering waarvan door de therapeut derden dienen te worden betrokken.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Behandeling

1. De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. De therapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op de therapeut rust een inspanningsverbintenis. Het een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.

4. De therapeut heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door de therapeut of door de therapeut ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 4. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN transactie of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de therapeut aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De therapeut is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim.

3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, wordt de incasso overgedragen aan Medicas.

4. Indien de therapeut echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De therapeut is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

2. Indien de therapeut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3. De therapeut is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

Artikel 6. Privacy

De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de therapeut daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

i. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

ii. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de therapeut, zal de therapeut in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de therapeut extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de therapeut anders aangeeft.

Artikel 8. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart de therapeut voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de therapeut toerekenbaar is. Indien de therapeut uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden de therapeut zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de therapeut, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de therapeut en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de therapeut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Klachten

Therapeut Mw. Claudia Vosse is aangesloten bij de klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de klachtencommissie hiervoor inschakelen. KAB brochure.Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de therapeut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.2. De bevoegde rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechte.

Artikel 11. Waarneming

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Algemene voorwaarden april 20213 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer; mw. Mariska van Erk. Bij overlijden neemt de waarnemer; mw. Mariska van Erk de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO/AVG voorschrijft en zoals beschreven in de verwerkersovereenkomst. Zowel Claudia Vosse als Mariska van Erk hebben beroeps geheimhoudingsplicht.

Terug

Claudia Vosse
Dorpshuis de Kern
Overtoom 15
1901 EW Castricum

Goed bereikbaar met het OV via station Castricum en de auto. Gratis parkeergelegenheid tegenover het pand

Telefonisch spreekuur tussen
08:30 – 09:00
op nummer 06 558 98 078

Informatie over tuchtrecht

Lid LVNT (gedeeltelijke vergoeding door de meeste zorgverzekeraars) Aangesloten bij RBCZ Licentienummer is 601477R

LVNT Licentienummer is 97:032

Meer informatie over het klacht- en tuchtrecht?

AGB-code praktijk is 90002060
AGB-code therapeut is 90023671
KvK nummer: 37060983
BTW-id: NL002247870B48

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor natuurgeneeskunde en orthomoleculaire therapie “Claudia Vosse”, vertegenwoordigd door Mw. Claudia Vosse, hierna te noemen orthomoleculair natuurgeneeskundige of therapeut, gevestigd te Castricum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37060983.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De natuurgeneeskundige/orthomoleculaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

De therapeut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door de therapeut zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Art. 1. Definities.

1. De orthomoleculair natuurgeneeskundige of therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Mw. Claudia Vosse.

2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen de therapeut en een cliënt.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de therapeut, voor de uitvoering waarvan door de therapeut derden dienen te worden betrokken.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Behandeling

1. De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. De therapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op de therapeut rust een inspanningsverbintenis. Het een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.

4. De therapeut heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door de therapeut of door de therapeut ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 4. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN transactie of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de therapeut aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De therapeut is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim.

3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, wordt de incasso overgedragen aan Medicas.

4. Indien de therapeut echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De therapeut is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

2. Indien de therapeut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3. De therapeut is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

Artikel 6. Privacy

De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de therapeut daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

i. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

ii. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de therapeut, zal de therapeut in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de therapeut extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de therapeut anders aangeeft.

Artikel 8. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart de therapeut voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de therapeut toerekenbaar is. Indien de therapeut uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden de therapeut zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de therapeut, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de therapeut en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de therapeut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Klachten

Therapeut Mw. Claudia Vosse is aangesloten bij de klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de klachtencommissie hiervoor inschakelen. KAB brochure.Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de therapeut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.2. De bevoegde rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechte.

Artikel 11. Waarneming

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Algemene voorwaarden april 20213 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer; mw. Mariska van Erk. Bij overlijden neemt de waarnemer; mw. Mariska van Erk de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO/AVG voorschrijft en zoals beschreven in de verwerkersovereenkomst. Zowel Claudia Vosse als Mariska van Erk hebben beroeps geheimhoudingsplicht.

Terug

Claudia Vosse
Dorpshuis de Kern
Overtoom 15
1901 EW Castricum

Goed bereikbaar met het OV via station Castricum en de auto. Gratis parkeergelegenheid tegenover het pand

Telefonisch spreekuur tussen
08:30 – 09:00
op nummer 06 558 98 078

Informatie over tuchtrecht

Lid LVNT (gedeeltelijke vergoeding door de meeste zorgverzekeraars) Aangesloten bij RBCZ Licentienummer is 601477R

LVNT Licentienummer is 97:032

Meer informatie over het klacht- en tuchtrecht?

AGB-code praktijk is 90002060
AGB-code therapeut is 90023671
KvK nummer: 37060983
BTW-id: NL002247870B48

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring